Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các văn bản về quy trình, định mức, tiêu chuẩn trang bị tài sản, công cụ dụng cụ cho các đơn vị.

- Đầu mối tiếp nhận đề xuất nhu cầu trang bị/điều chuyển/thanh lý/phát mại tài sản, công cụ dụng cụ của các đơn vị trên toàn hệ thống, thẩm định, rà soát, trình duyệt trang bị cho các đơn vị theo đúng quy định của Tổng Công ty;

- Trực tiếp đề xuất phương án trình lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt các thủ tục trang bị tài sản, công cụ dụng cụ.

- Đầu mối trình cấp con dấu pháp nhân cho Tổng Công ty và CTTV.

- Tham mưu cho lãnh đạo phương án, quy mô, quy chế, quy trình trang bị/điều chuyển/thanh lý/phát mại tài sản, công cụ dụng cụ phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh của đơn vị đáp ứng hiệu quả chung về chi phí cho Tổng Công ty.

- Thực hiện hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện công tác trang bị mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ đã được phân cấp cho các đơn vị thực hiện;

- Phối hợp Khối TCKT rà soát công tác trang bị tài sản, công cụ dụng cụ toàn HTML.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học.

- Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Kế toán

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.