Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

1. Điều tra trục lợi bảo hiểm và xử lý vi phạm, khiếu nại, tố cáo đối với các vụ việc ít có tính chất phức tạp.

 • Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác điều tra, trục lợi bảo hiểm, khiếu nại, tố cáo; 
 • Điều tra, xác minh, giải quyết hoặc hỗ trợ giải quyết các vụ việc sai phạm, có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm tại các công ty thành viên MIC;
 • Theo dõi, kiểm tra việc xử lý vi phạm, trục lợi bảo hiểm đối với các cá nhân/đơn vị/khách hàng trên toàn hệ thống theo kết luận/quyết định của cấp có thẩm quyền;
 • Trực tiếp đại diện cho MIC làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của MIC.

2. Thu đòi người thứ ba và thu hồi công nợ khó đòi đối với các vụ việc ít có tính chất phức tạp.

 • Phối hợp với các cơ quan chức năng, các cá nhân, tổ chức có liên quan để điều tra xác minh trong quá trình xử lý thu đòi công nợ/thu đòi người thứ ba của cán bộ/cá nhân/tổ chức có liên quan trên toàn hệ thống MIC;
 • Hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ các Đơn vị, Phòng/Ban thực hiện thu đòi người thứ ba theo quy định;
 • Làm việc với khách hàng, người có quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ liên quan và các cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của MIC.

3. Thực hiện công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm.

 • Tổng hợp, báo cáo và đề xuất các biện pháp trong công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm;
 • Hỗ trợ tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống trục lợi bảo hiểm.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

- Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm làm pháp chế và điều tra trong ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm Phi nhân thọ.

- Tin học văn phòng thành thạo.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

.NET Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Business Analyst

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Tổ trưởng Giám định Xe cơ giới tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên viên Thúc đẩy Phòng Phát triển kinh doanh - Khối Kinh doanh (Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/11/2023

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật – Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Trưởng phòng Bảo hiểm Xe cơ giới - Khối Nghiệp vụ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Flutter Developer

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/10/2023

Chuyên viên Phòng Giám định bồi thường Hàng hải tại Hà Nội

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/09/2023

Trưởng phòng Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/12/2023

Chuyên viên kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.