Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ công tác lập kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị.
 • Kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, định mức chi tại các đơn vị. Có cảnh báo đến lãnh đạo.
 • Thực hiện thông báo định mức chi phí hàng năm của các đơn vị thành viên.
 • Giám sát, kiểm tra các đơn vị về tính tuân thủ thực hiện quy định về định mức chi phí của Tổng Công ty.
 • Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh, cung cấp số liệu báo cáo Ban điều hành, phòng ban các đơn vị mình phụ trách.
 • Tham gia ý kiến cho Lãnh đạo Ban trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ phụ trách công tác tài chính kế toán đơn vị.
 • Lập các tờ trình, văn bản trả lời đơn vị hoặc khi phát sinh các nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính tại các đơn vị thành viên.
 • Trực tiếp ban hành thư quản lý trong lĩnh vực tài chính trong phạm vi quyền hạn của Phòng. Tư vấn và tham mưu cho Lãnh đạo trong việc quản lý tài chinh tại đơn vị chuyên quản.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Chứng chỉ: Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ SQL, Power BI…(Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị/xử lý dữ liệu).
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh Toeic 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực tài chính.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên Đấu thầu, Phòng Phát triển kinh doanh, Khối Kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

Chuyên viên Quản trị dữ liệu MIS

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Phân tích kinh doanh

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 31/07/2023

Kiểm toán viên nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Con người

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.